Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 3 - Tingrettens adgang til taushetsbelagte opplysninger fra tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Vedtatt av Konkursrådet 8. desember 1995. Sist oppdatert 1. januar 2000.

Denne uttalelsen nå uaktuell, fordi forslaget er tatt til følge.

TINGRETTENS ADGANG TIL TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER FRA TILSYNSRÅDET FOR ADVOKATVIRKSOMHET

Advokat Trygve Tønnessen har tatt opp spørsmål om forholdet mellom Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og tingrettene i de tilfellene hvor Tilsynsrådet avdekker misligheter begått av advokater under utøvelse av verv som bostyrere. Etter Advokatforskriften av 18. desember 1992 § 15 har Tilsynsrådet taushetsplikt med hensyn til opplysninger rådet mottar. Eneste unntak er forskriftens § 22, som i visse tilfeller pålegger Tilsynsrådet å gi melding til Justisdepartementet eller Kredittilsynet. Tilsynsrådet vil imidlertid etter forskriften ha en absolutt taushetsplikt overfor tingrettene og boene i tilfeller hvor de kommer over misligheter. Advokat Tønnessen påpeker at dette er en utilfredsstillende ordning og foreslår at Advokatforskriften § 22 bør tilføyes et nytt tredje ledd som gir Tilsynsrådet hjemmel for og oppfordring til å underrette klienter som har lidt eller kan lide økonomisk tap, om slike forhold. Han har antydet at et nytt tredje ledd kan få slik ordlyd:

"Hvis Tilsynsrådet blir kjent med forhold som kan gi grunnlag for å mistanke om at advokatens klienter har lidt eller kan lide økonomisk tap, bør disse underrettes på den måte Tilsynsrådet finner hensiktsmessig etter at vedkommende advokat er gitt anledning til å uttale seg."

Konkursrådet har forelagt saken for styret i Tilsynsrådet for å advokatvirksomhet. Styret mener at Tilsynsrådet ikke kan ha plikt til å varsle advokatenes klienter ved mistanke om forhold som kan ha påført klientene tap fordi forholdet senere kan vise seg å være i orden. Tilsynsrådet mener likevel at det kan være behov for å innføre en hjemmel for at Tilsynsrådet kan underrette tingrettene i tilfeller hvor man blir kjent med forhold som kan gi grunn til administrative eller strafferettslige tiltak mot en advokat i tilknytning til hans oppdrag som bobestyrer. Man mener i tilfelle at Tilsynsrådet må kunne forholde seg til tingretten og at det blir opp til tingretten å ta stilling til om ny bobestyrer og borevisor skal ha adgang til opplysningene fra Tilsynsrådet. Tilsynsrådet bemerker forøvrig at tingrettene idag har anledning til å fremsette anmodning overfor tilsynsrådet om at det blir avholdt bokettersyn hos en advokat, men det er opp til Tilsynsrådet å vurdere hvorvidt anmodningen skal etterkommes.

Konkursrådet mener det er uheldig at Tilsynsrådet ikke har anledning til å underrette tingrettene om avdekkede misligheter ved forvaltningen av konkursbo. Etter Konkursrådets oppfatning bør hensynet til kreditorfellesskapet som klient i slike tilfeller veie tyngre enn hensynet til vedkommende advokat. Tilsynsrådet bør i slike tilfeller etter Konkursrådets mening ha plikt til å underrette tingrettene.

I tilfeller hvor det foretas undersøkelser i tingrettens eller borevisors regi på bakgrunn av mistanke om misligheter, er adgangen til å foreta undersøkelser dessuten begrenset til boregnskapene og bomaterialet. I enkelte tilfeller er det imidlertid ved en sammenligning mellom boregnskapet og vedkommende advokats eget regnskap eller klientkonti en kan få klarlagt det reelle innholdet av flere transaksjoner sett i sammenheng. I tilfeller hvor en slik sammenligning verifiserer at det er begått misligheter, mener Konkursrådet at Tilsynsrådet bør ha både rett og plikt til å gi tingretten, borevisor og eventuelt ny bostyrer de opplysninger som vedrører boets erstatningskrav mot vedkommende advokat. Konkursrådet mener derfor at Advokatforskriften § 22 bør tilføyes et nytt tredje ledd med dette innhold:

"Hvis Tilsynsrådet blir kjent med forhold som kan gi grunnlag for å mistanke om at en advokat i egenskap av bobestyrer har gjort seg skyldig i erstatningsbetingende eller straffbare forhold i forbindelse med utøvelsen av bobestyrervervet, skal vedkommende tingrett underrettes på den måte Tilsynsrådet finner hensiktsmessig etter at vedkommende advokat er gitt anedning til å uttale seg."

Denne uttalelsen ble oversendt Justisdepartementet som ansvarlig for advokatforskriften.

Konkursrådets forslag er innarbeidet i forskrift til domstolloven kapittel 11 (advokatforskriften) av 20. desember 1996. § 4-8 tredje ledd i forskriften lyder:

"Hvis Tilsynsrådet etter avholdt bokettersyn i en advokats virksomhet blir kjent med forhold som kan gi grunnlag for administrative eller strafferettslige tiltak mot en advokat i tilknytning til hans oppdrag som bostyrer, kan vedkommende tingrett underrettes."