Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 31 - Endring av ligning ved personlig konkurs

Vedtatt av Konkursrådet 22. mars 2001.

Konkursrådet har i brev fra en advokat fått oversendt vedtak i endringssak vedrørende en konkursskyldner.

Saken gjelder inntektsfastsettelse for en skyldner som var personlig konkurs. Klagen er framsatt av bobestyrer, og likningskontoret har i sitt vedtak fastslått at bobestyrer ikke har klagerett, da han ikke har opptrådt som fullmektig for skattyter. Etter at bobestyrer oversendte nye opplysninger i saken, er ligningen likevel tatt opp til endring.

Konkursrådet har i uttalelse nr 17 av 9. oktober 1998 pkt 2 påpekt to årsaker til at det er viktig å få fastsatt korrekt ligning for skyldneren. For det første vil for store skattekrav forrykke fordelingen mellom kreditorene, og for det andre er det viktig å få klarlagt hva det korrekte skattekravet er, da personlige skyldnere vil hefte for udekket skattegjeld etter endt bobehandling. Etter Konkursrådets oppfatning bør likningskontorene derfor fastsette ny ligning, når bobestyreren med fyldestgjørende grunn ber om dette. Likningskontorene har etter ligningsloven § 9-5 nr 1 full anledning til å ta opp en endringssak uten at det er framsatt en formelt korrekt klage.

Konkursrådet anbefaler at dette blir gjort ved senere lignende tilfelle.