Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 32 - Oppnevning av bobestyrer - habilitet mv.

Vedtatt av Konkursrådet 21. mai 2001.

En advokat har tatt opp spørsmålet om habilitet som bobestyrer hvor advokaten bistår saksøker med konkursbegjæringen. Konkret gjaldt det et tilfelle hvor bobestyreren for to aksjeselskaper, som begge hadde samme eier og daglig leder, ble bedt om å bistå ved konkursbegjæring mot et tredje selskap med samme eier og ledelse.

Rådet tar ikke stilling i konkrete saker, men vil generelt uttale:

Oppnevnelse av bobestyrer er behandlet i Konkursrådets anbefaling Skifterettens behandling av konkursbegjæringer og konkursboer, inntatt som kapittel 12 i Konkursrådets bok Konkurs i praksis, (Oslo 2000). Anbefalingen er også er tilgjengelig på Konkursrådets hjemmesider

Ingen har krav på å bli oppnevnt som bobestyrer. Tingretten står fritt i sin vurdering av hvem som bør oppnevnes, bare begrenset av habilitetsreglene i kkl § 91 jf § 12, jf NOU 1972:20 s 152 og NOU 1993:16 s 48. Dersom vedkommende advokat ikke har vært fast juridisk rådgiver for skyldneren de to siste år er han ikke inhabil som bobestyrer, med mindre det foreligger særlige omstendigheter, jf kkl § 12 nr 4 og 6. Bobestyreren skal foreta vurdering av skyldnerens transaksjoner, spørsmål om konkurskarantene, straffbare forhold, beslagsfrihet, personlig ansvar, omstøtelse i forhold til skyldner, prøve fordringer mv, og må ha en uavhengig stilling i relasjon til både skyldner, saksøker og de øvrige kreditorer, slik at bobestyreren ikke kan mistenkes for å "takke for oppdraget". At advokaten har bistått med konkurs- eller oppbudsbegjæring er neppe særlig grunn for inhabilitet, hvis det ikke foreligger andre tilknytninger eller forhold, som må vurderes konkret. Slike forhold kan være at advokaten har mottatt et forskudd som skal avregnes mot boet, eller har et udekket salærkrav mot skyldneren for bistanden. Det skal normalt ikke utføres mye arbeid for skyldneren eller en kreditor, før oppnevnelse som bobestyrer er uheldig. Det er viktig for bobestyrer å fremstå som uavhengig.

Dersom konkursskyldnere har nær tilknytning til hverandre og kan ha motstridende interesser, kan det foreligge inhabilitet med hensyn til å ha flere bobestyrerverv. Skifteretten kan ellers av andre grunner anse det hensiktsmessig å benytte flere eller andre bobestyrere i deler av sakskomplekset. Særlig gjelder dette når det må vurderes hvilke selskap i gruppen eiendeler tilhører, eller spørsmål om omstøtelse av transaksjoner innen gruppen. I andre tilfeller kan det være hensiktsmessig å benytte samme bobestyrer i alle boene på grunn av at disse reiser de samme problemstillinger eller det ut fra tilgjengelige midler er nødvendig med kostnadsbesparende tiltak.

Stikkordene for skifterettens skjønnsmessige vurderinger i det enkelte tilfelle ved oppnevnelse av bobestyrer må være habilitet og hensiktsmessighet. Det kan vanskelig sies noe mer generelt om dette, utover at skifteretten ikke behøver å gi noen begrunnelse for sin vurdering og beslutning.