Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 35 - Vedrørende bruk av advokatfullmektig i konkursbobehandling

Vedtatt av Konkursrådet 7. september 2001.

Konkursrådet har på bakgrunn av en konkret henvendelse fra en advokatfullmektig behandlet spørsmålet om bobestyrers bruk av advokatfullmektig under konkursbobehandling, herunder spørsmålet om hvilke oppgaver som kan overlates til en fullmektig.

Utgangspunktet må være at bobestyrer er personlig oppnevnt av tingretten. Vedkommende skal således representere boet utad og være ansvarlig for at bobehandlingen foregår på en forsvarlig måte og for at resultatet av behandlingen er tilfredsstillende. Bobestyrer kan således ikke overlate det totale ansvaret for bobehandlingen til en fullmektig.

Konkursrådet er av den oppfatning at dette normalt ikke vil være til hinder for at bobestyrer kan benytte ansatte ved sitt kontor, herundert advokatfullmektiger, i sitt boarbeid. Det vil heller ikke være utelukket at deler av oppdraget settes ut til andre advokater eller innleide konsulenter. Et praktisk eksempel på dette er omfattende utredningsarbeid, salgsarbeid, ivaretakelse av forholdet til ansatte, representasjon i forhold til medkontrahenter eller arbeide med tvister. Dette vil i stor grad være et spørsmål om hensiktsmessig arbeidsfordeling, forutsatt at bobehandlingen ikke lider under det. Det vises i denne forbindelse til kjennelse av 10.04.2001 Hålogaland lagmannsrett. Salæret til bobestyrer ble satt ned fordi bobestyrer kunne brukt kontorpersonale til deler av arbeidet. Bobehandlingen bør imidlertid ikke settes bort på en slik måte at bobestyrer ikke har oversikt og kontroll.

Samtidig vil Konkursrådet understreke at det vil være enkelte oppgaver knyttet til bobehandlingen som bør utføres av bobestyrer selv. Det vanlige vil være at bobestyrer selv møter i skiftesamlinger og bostyremøter , med mindre noen annet er særskilt avtalt med tingretten. Dette kan stille seg annerledes for rettsmøter som gjelder tvister som boet er involvert i. Det må også være bobestyrer som signerer på innberetninger, regnskap og andre offisielle dokumenter.