Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 37 - Økoteamet i Vestfold/Telemark

Vedtatt av Konkursrådet 9. oktober 2001

I april 2000 ble det satt i gang et prøveprosjekt mellom politidistriktene i Sandefjord, Larvik, Telemark og Skien, samt fylkesskattekontorene i Vestfold og Telemark. Formålet med prøveprosjektet var å få en mer effektiv etterforskning og iretteføring av økonomiske straffesaker.

I denne forbindelse ble det opprettet et tverrfaglig team med etterforskere fra hvert av de fire politidistriktene samt bistandsrevisorer fra de respektive fylkene. Teamet ledes av en politiadvokat. Det første halve året var også en etterforsker fra ØKOKRIM tilknyttet teamet.

Teamets leder, politiadvokat Alf Martin Evensen, har på Konkursrådets anmodning skrevet en artikkel om teamets erfaringer. Artikkelen finnes både på nettsiden vår og i Konkursråd nr. 19.

Som det fremgår av Evensens artikkel har erfaringene fra teamet vært meget posistive. Teamet har klart å etterforske og pådømme flere store økonomiske straffesaker i løpet av kort tid. Samtidig har de klart å få en meget høy oppklaringsprosent og kortet ned på saksbehandlingstiden. Etter Konkursrådet oppfatning har denne organisasjonsmodellen vist seg å være svært vellykket for denne type saker.

Prøveprosjektet er i utgangspunktet ment å vare ut året 2001. Konkursrådet er kjent med at ØKOKRIM har foreslått at prøveordningen videreføres og at det i forbindelse med reorganiseringen av politiet opprettes tilsvarende økoteam i hvert av de nye politidistriktene. Konkursrådet er videre via media blitt kjent med at det er fare for at teamet blir lagt ned etter utgangen av året. Bakgrunnen til dette skal være at det nye Politidirektoratet ikke lenger vil bevilge midler til teamet. Politidirektoratet er etter det rådet er kjent med positiv til selve organisasjonsmodellen, men finner det ikke riktig å bevilge midler til prosjektet i 2002 da dette foregriper beslutninger som tilligger de nye politidistriktene.

Konkursrådet er kjent med at Justisdepartementet i 2001 har dekket lønn til stillingen som politiadvokat og i tillegg bevilget ca kr 100.000 til driften av teamet. Øvrige midler er dekket av det enkelte politidistrikt og de respektive fylkesskattekontorene.

Konkursrådet finner det meget beklagelig om en ordning de fleste er enige om har vært særdeles vellykket blir lagt ned fordi den besluttede reorganiseringen av politiet foreløpig ikke er gjennomført. Etter rådets oppfatning bør Politidirektoratet og de øvrige samarbeidsparter sørge for at teamet opprettholdes i denne overgangsperioden. Når man først har klart å etablere et team som fungerer godt, er det viktig å holde dette intakt inntil teamet kan finne sin plass i den nye organisasjonsmodellen. Konkursrådet deler for øvrig ØKOKRIMs oppfatning om at ordningen bør videreføres og at det i forbindelse med de nye politiditriktene opprettes økoteam i hvert distrikt etter denne modellen.

Denne uttalelse vil bli sendt Justisdepartementet, Politidirektoratet, politimestrene i Vestfold og Telemark, førstestatsadvokaten i Vestfold og Telemark samt fylkesskattesjefene i Vestfold og Telemark til orientering.