Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 42 - Merverdiavgiftsplikt for konkursboer

Vedtatt av Konkursrådet 03.12.2002.

På bakgrunn av en henvendelse har Konkursrådet tatt opp til vurdering hvorvidt konkursboet er avgiftspliktig i tilfeller hvor skyldneren har drevet avgiftspliktig virksomhet uten selv å ha vært registrert i avgiftsmanntallet. Skyldneren har følgelig ikke sendt inn mva. oppgaver mv.

Omfanget av avgiftsplikten for konkursboer er nærmere fastsatt i Merverdiavgiftsloven §10 første ledd, annet punktum: ” Ved konkurs eller dødsfall er boet avgiftspliktig i den utstrekning dette ville vært avgiftspliktig på debitors eller avdødes hånd.”

Denne bestemmelsen ble tatt inn i loven ved lovendring i 1989 og regelfestet da det som hadde vært gjeldende forvaltningspraksis gjennom flere år.

Bestemmelsen om omfanget av konkurs- og dødsboers avgiftsplikt har som utgangspunkt at boet i avgiftsmessig sammenheng representerer en fortsettelse av den næringsvirksomheten som ble drevet av debitor/avdøde. Det dreier seg om de samme varer og driftsmidler som skal realiseres på boets hånd, som debitor benyttet i sin næringsvirksomhet.

Etter Konkursrådets syn innebærer imidlertid ikke dette at boet må arve debitors/avdødes avgiftsposisjon hvor denne bygger på åpenbar feil eller sågar lovstridig manglende avgiftsregistrering. Konkursrådet mener dette også følger direkte av ordlyden i Merverdiavgiftsloven § 10 første ledd annet punktum: ”….i den utstrekning dette ville vært avgiftspliktig…….”.

Så vidt Konkursrådet forstår har bestemmelsen vært praktisert i henhold til dette. Imidlertid kjenner Konkursrådet også til tilfelle der konkursbo har blitt nektet registrering i avgiftsmantallet under henvisning til debitors manglende registrering. Dette til tross for at sistnevnte måtte bero på en uriktig forståelse av regelverket.

Avgiftsplikten har stor betydning for økonomien i de enkelte boer. Det er derfor uheldig dersom denne lovbestemmelsen praktiseres forskjellig for de enkelte bo. Konkursrådet vil derfor oppfordre til at saker der boer nektes avgiftsregistrering til tross for at debitor eller avdøde faktisk drev avgiftspliktig virksomhet, forelegges Skattedirektoratet for avgjørelse.

Konkursrådet antar også at avgiftsregistrering kan skje på boets hånd i de tilfelle der debitor eller avdøde kunne vært frivillig registrert i avgiftsmanntallet, men hvor slik registrering ikke hadde funnet sted før konkursåpning eller dødsfallet.