Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 45 - Postens gebyrer for omadressering av post til konkursboet

Vedtatt av Konkursrådet i 2004.

Konkursrådet har på bakgrunn av flere henvendelser fra forskjellige bobestyrere som har tatt opp problemstillingen knyttet til at Postens i løpet av det siste året har innført gebyr for omadressering av post til konkursboer.

Bostyrer har i henhold til konkursloven § 104 rett til å kreve utlevert brev og andre postsendinger adressert til skyldneren. Dette gjennomføres praktisk ved at posten ettersendes til bobestyrer. Bestemmelsen gir også bobestyrer hjemmel til å åpne skyldnerens post.

Omadressering av post var frem til 15.05.01 gratis både for privatpersoner og næringsdrivende. I løpet av det siste året har posten innført gebyr både for omadressering av post både til næringsdrivende og privatpersoner. Innføringen av gebyr på denne tjenesten er begrunnet med det merarbeid posten får ved omadressering av post. Gebyrene varierer avhengig av varigheten av omadresseringen. Konsekvensen av innføringen av gebyr på denne tjenesten er at ved ettersending av post medfører at boet blir belastet med et gebyr.

Konkursrådet finner det uheldig at det skal betales gebyr for midlertidig ettersending av post til konkursboer ved personlige konkurser. Gjennomgangen av skyldnerens post er et virkemiddel for bobestyrer for å få oversikt over skyldnerens økonomiske transaksjoner. Gjennomgang av skylderens post kan gjøre bobestyrer oppmerksom på utestående fordringer, eiendeler osv. Dette vil komme kreditorene til gode. I de fleste konkursboer innstilles bobehandlingen etter kkl. § 135 pga. manglende midler i boet. Konkursrådet ser det likevel slik at mye kan tale for at Posten kan gebyrlegge tjenester i samsvar med kostnadene. Dette særlig ut fra at det er et politisk mål at posten etter hvert skal konkurranseutsettes og drives ut fra foretingsmessige prinsipper.

Fra Konkursrådets side er innføringen av postgebyr ytterligere et moment som understreker at konkursboene må tilføres økte midler.

Etter konkursloven § 79 femte ledd plikter bostyrer, med mindre retten beslutter å gjøre det selv, å sende melding til posten om konkursåpningen. Omadressering av post etter § 104 er derimot ikke en plikt for boet, jf. ordlyden ”bostyrer har rett til…”. Det er ut fra dette tilstrekkelig for å tilfredstille lovens krav at posten varsles om konkursåpningen, jf § 79 femte ledd.

Hvorvidt bostyrer i tillegg skal melde omadressering er en avgjørelse boet konkret må vurdere ut fra hvorvidt dette anses som en hensiktsmessig bruk av boets ressurser. Det er etter rådets oppfatning ikke slik at det i alle bo er nødvendig å omadressere posten. Varigheten av omadresseringen vil også påvirke kostnaden (se prisliste nedenfor). Varig omadressering i inntill en måned er gratis både for privatpersoner og næringsdrivende. Dersom boet etter denne tid velger å ikke betale for videre omadressering vil posten automatisk bli returnert til avsender.

For oppdatert prisliste for omadressering klikk på linkene under;

- Varig omadressering av privatpersoners post.

- Midlertidig omadressering av privatpersoners post.

- Varig omadressering for næringsdrivende.

- Midlertidig adresseending for næringsdrivende