Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 46 - Praksis ved fordringsanmeldelse fra Statens Innkrevingssentral

Vedtatt av Konkursrådet i 2004.

Fordring på forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven § 8-3 antas å være et etterprioritert krav iht. dekningsloven § 9-7 nr. 4 bokstav b, se uttalelse fra Justisdepartementets Lovavdeling 20. februar 2003. Når Statens innkrevingssentral (SI) ved konkurs melder slike fordringer til bostyrer (evt. borevisor), angir ikke SI fordringenes prioritet. SI oppgir at dette er en etablert praksis som konsekvent følges for alle typer krav SI melder etter konkursloven § 109. SI oppgir imidlertid at praksisen for tiden er til vurdering. Etter Konkursrådets syn avviker SIs praksis med ikke å angi prioritet fra det som ellers er vanlig blant profesjonelle kreditorer. Konkursrådet er dessuten av den oppfatning at manglende oppgivelse av prioritet medfører ekstraarbeid for bostyrerne når fordringslisten skal utarbeides. Det kan heller ikke ses bort i fra at noen bostyrere vil godta fordringer på forsinkelsesgebyr som uprioriterte krav. Konkursrådet anser det derfor som ønskelig at Statens innkrevingssentral endrer sin praksis på dette området.