Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 54a - Bostyrers plikter og retningslinjer etter konkursloven § 85

På forespørsel fra Arbeidstilsynet har Konkursrådet uttalt at det legges til grunn at det ikke kan innfortolkes en plikt for bostyrer etter konkursloven § 85.1 til å sikre eksponeringsdata om arbeidstakere etter at en bedrift har opphørt.

Samtidig uttales det at bostyrere bør oppfordres til å varsle Arbeidstilsynet dersom man skulle inneha relevant informasjon. I Konkursrådets huskeliste Behandling av konkursbo vil det tas inn at Arbeidstilsynet bør varsles i slike saker.

Denne tolkningen er begrunnet i konkurslovens prinsipp om at det først og fremst er kreditorenes interesser som skal ivaretas gjennom bobehandlingen. Etter konkursloven § 85 første ledd kommer dette til uttrykk ved at det fastslås at «hensynet til berørte arbeidstakere og særlige samfunnsinteresser» bare skal ivaretas under bobehandlingen «så langt det er forenlig» med kreditorenes felles interesser. Et hensyn som kommer i tillegg er at det i et gjennomsnittsbo sjelden vil være midler til å foreta noe utover en summarisk bobehandling, blant annet fordi de fleste eiendelene ofte vil være overbeheftet med pant. Dette setter dermed en grense for hvor omfattende arbeid som kan kreves av bostyrer i det enkelte tilfelle.