Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 59 - Bostyrers rolle overfor styret i skylnderens datterselskap

Uttalelse fra Konkursrådet. Nr. 59 - Bostyrers rolle overfor styret i skylderens datterselskap. Vedtatt av Konkursrådet 14.11.16

1. Innledning

(1) Konkursrådet har mottatt en henvendelse fra en bostyrer i et konkursbo der skyldner eide samtlige aksjer i et selskap. Aksjene inngikk i boets beslag og bostyrer forsøkte uten hell å selge disse. Dette selskapet var insolvent og bostyrer mente av hensyn til de ansatte at det var hensiktsmessig at det ble åpnet konkurs i selskapet. Bostyrer ble valgt som enestyre i selskapet for å begjære oppbud. Bostyrers rolle som styreleder, ble da registrert i Konkursregisteret. Han anså registeringen i Konkursregisteret som uheldig for en advokat som jevnlig har oppdrag som bostyrer. Etter klage slettet Konkursregisteret registreringen.

(2) Foranlediget av henvendelsen vil Konkursrådet uttale følgende om bostyrers rolle overfor styret i skyldnerens datterselskap. Uttalelsen omfatter i utgangspunktet debitor og datterselskap som er aksjeselskap, men prinsippene er de de samme for andre selskapsformer.

2. Bostyrers hovedoppgave

(3) Ved konkursåpning oppnevnes en bostyrer, jf. konkursloven (kkl.) § 77. Bostyrer, sammen med andre boorganer, overtar rådigheten over skyldnerens eiendeler. Bostyrer representerer boet utad, og skal ivareta kreditorfellesskapets interesser. Så lenge det er forenlig med disse interessene, skal bostyrer i samarbeid med offentlige myndigheter også medvirke til at hensynet til berørte arbeidstakere og særlige samfunnsinteresser ivaretas under bobehandlingen, jf. kkl. § 85.

(4) Bostyrer må skaffe oversikt over alle skyldnerens eiendeler, sikre skyldnerens regnskap og regnskapsmateriale og sørge for at det blir foretatt en registrering og verdisetting av skyldnerens eiendeler. Bostyrer skal inndrive boets utestående fordringer, sørge for at skyldnerens eiendeler blir solgt til en best mulig pris. Dersom en eiendel ikke har verdi for boet, skal bostyrer oppheve konkursbeslaget (abandonering), jf. kkl. § 117b. Hvis det er oppnevnt kreditorutvalg, skal spørsmål av vesentlig betydning treffes i samråd med kreditorutvalget, jf. kkl. § 85 andre ledd.

(5) Bostyreren er i sitt arbeid sikret gjennom en egen forsikringsordning. Forsikringen omfatter erstatningsansvar i egenskap av bostyrer, medlem av kreditorutvalg, medhjelper eller borevisor, samt saksomkostninger og rettshjelpskostnader knyttet til dette.

(6) Hvordan en bostyrer skal forholde seg til styret i et datterselskap avhenger av flere forhold, blant annet hvorvidt datterselskapet er solvent eller insolvent.

3. Datterselskapet er solvent

(7) Er skyldners datterselskap solvent, skal bostyrer forvalte aksjene i datterselskapet på en måte som er til gunst for kreditorfellesskapet. Bostyrer må vurdere hvordan aksjene skal selges og om datterselskapets styre skal instrueres til å gjennomføre nødvendige tiltak.

4. Datterselskapet er insolvent

(8) Dersom skyldnerens datterselskap er insolvent, er den klare hovedregel at aksjene skal abandoneres, jf. kkl. § 117b. Aksjene vil normalt ikke har noen verdi for boet. Abandonering er dermed i kreditorfellesskapets interesse.

(9) Dersom det er forhold som medfører at det er i boets interesse at det begjæres oppbud i datterselskapet, er det klare utgangspunkt at bostyrer skal benytte sin instruksjonsmyndighet (som generalforsamling) ovenfor det sittende styret i datterselskapet. Bostyrer kan be styret i å begjære oppbud, samt bistå styret med dette arbeidet. Alternativt har bostyrer som generalforsamling rett til å velge et nytt styre i datterselskapet. Så lenge det nye styret består av andre enn bostyrer selv, er dette en del av en ordinær bobehandling.

(10) I noen få unntakstilfeller kan det være aktuelt at bostyrer selv trer inn i datterselskapets styre. Det understrekes at dette som hovedregel ikke er en oppgave for bostyrer, og at det etter Konkursrådets syn må foreligge helt særlige tilfeller dersom bostyrer skal innta en styreposisjon. En slik inntreden i datterselskapets styre vil være et spørsmål av vesentlig betydning, og dette skal følgelig diskuteres med kreditorutvalget, jf. kkl. § 85 andre ledd.

(11) Dersom det foreligger et slikt særlig tilfelle, og bostyrer etter vurdering i bostyret trer inn i styret i datterselskapet, er det særlig viktig at bostyrer er oppmerksom på problemstillingene knyttet til godtgjørelse og forsikringsdekning.

(12) Bostyrers arbeid som styremedlem skal ikke inngå i grunnlaget for bostyrers salær for arbeid med bobehandlingen. Boet skal ikke påføres tap i forbindelse med arbeidet, og det følger dessuten av aksjeloven (asl.) § 6-17 første ledd at et styremedlem ikke har adgang til å ta imot godtgjørelse fra andre enn selskapet. Godtgjørelsen for styrevervet skal dekkes av datterselskapet.

(13) Bostyrer må videre være oppmerksom på at styreansvar ikke er omfattet av bostyrerforsikringen. Bostyrer bør sørge for å ha en forsikring som omfatter styreverv før man påtar seg styreverv i debitors datterselskap.