Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 7 - Forslag om endring av rettshjelploven § 19

Vedtatt av Konkursrådet 20. mars 1996. Sist oppdatert 1.1.2000

Konkursrådet arbeider for tiden med konkursloven § 105 sett i forhold til menneskerettighetskonvensjonen, og tar sikte på en anbefaling om dette senere.

I forbindelse med dette arbeidet er man allerede nå enige om at skyldneren i forbindelse med fremstilling til rettsmøter om fengslig forvaring etter konkursloven § 105, bør kunne få advokatbistand som dekkes av det offentlige. Dette er det ikke adgang til i dag. Konkursrådet foreslår derfor at rettshjelploven § 19 endres slik at det offentlige dekker kostnadene til advokatbistand for skyldneren i forbindelse med rettsmøtet. Forslaget gjelder kun advokatbistand i forbindelse med rettsmøtet om fengslig forvaring, og ikke ved pågripelse etter kkl. § 105.

Det understrekes at det dreier seg om et fåtall av saker i året, slik at kostnadene for det offentlige ikke vil bli store.

Forslaget er oversendt Justisdepartementet.

Konkursrådet har gitt en egen anbefaling om konkursloven § 105 sett i forhold til menneskerettighetskonvensjonen. Ved ikrafttredelsen av menneskerettsloven 21. mai 1999 er menneskerettighetens stilling styrket i norsk rett.

Justisdepartementet har tatt hensyn til Konkursrådets forslag i sine kommentarer til anvendelse av rettshjelploven. I rundskriv G 73/96.IX 2.7, uttales det at det bør føres en liberal praksis med innvilgelse av fri rettshjelp for så vidt gjelder advokatbistand til rettsmøtet om fengslig forvaring.