Hopp til hovedinnhold

Uttalelse nr. 8 - Forslag om økning i rekvirentansvaret og senking av rettsgebyret i innstillingsboer mv.

Vedtatt av Konkursrådet 13. mai 1997.

På grunn av inflasjon og økning i rettsgebyret har det stadig blitt mindre penger til bobehandling i innstillingsbo.

Rekvirentansvaret ble i 1989 satt til kr. 20.000,-, og er ikke blitt oppregulert siden. Til sammenligning har konsumprisindeksen øket med i overkant av 20,9 % fra 1989 til 1997. Dersom rekvirentansvaret var blitt oppregulert tilsvarende, ville ansvaret idag beløpet seg til kr. 24.187,30.

Kr. 20.000,- i 1997 tilsvarer kun kr. 16.542,- målt i 1989-kroner. Dette betyr at bobestyreren allerede i utgangspunktet har mindre midler å drive bobehandling for enn han hadde i 1989. I denne forbindelse kan det nevnes at bobestyreren også er pålagt nye oppgaver fra 1989 og frem til idag. Det vises i denne forbindelse bl.a. til Brundtland-regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet hvor det er en prioritert oppgave for bobestyrer å undersøke om det foreligger straffbare forhold i konkursboet.

Rekvirentansvaret dekker desuten rettsgebyret, som jevnlig er blitt oppregulert. Differansen som er disponibelt for bobehandling, har dermed stadig blitt mindre. Til sammenligning kan det opplyses om at fult rettsgebyr for konkursbehandling i Danmark er på Dkr. 750,-

I perioden 1989 - 97 har kostnadene for bobehandling øket. Selv om satsene for bobehandling ikke er knyttet til de benifisierte satsene, kan dette illustreres ved at de benifisierte satser i samme periode har økt fra kr. 405,- til kr. 540,- (33 %).

Oppstillingen nedenfor viser hvilken betydning økningen av rettsgebyret har hatt for bobestyrerens arbeid i innstillingsboer:


19891997
Rekvirentansv. kr. 20.000,-Rekvirentansv. kr. 20.000,-
12,5 R (kr. 390,-) kr. 4.875,-12,5 R (kr. 505,-) kr. 6.312,-
Rest kr. 15.125,-Rest kr. 13.688,-

Differansen mellom innstillingsbo i 1989 og 1997 utgjør kr. 1.437,-. Dersom rettsgebyret øker ytterligere vil situasjonen forverres.

Konkursrådet vil på denne bakgrunn foreslå at rekvirentansvaret i innstillingsbo oppreguleres til kr. 25.000,-

På bakgrunn av at så mye av konkursboets midler går til å dekke rettsgebyret, og at det offentliges arbeidsoppgaver i innstillingsboer er forholdsvis beskjedne, vil Konkursrådet foreslå at rettsgebyret i innstillingsbo reduseres til 6 R. En slik reduksjon av rettsgebyret i innstillingsbo innebærer en rimelig fordeling mellom rekvirenten og staten, ved en nødvendig oppjustering av midlene til bobehandlingen.

Selskaper som tvangsoppløses pga manglende innsending av regnskap til Brønnøysund er idag gebyrfrie, selv om boet skulle ha midler til å utbetale dividende. Etter Konkursrådets oppfatning er det naturlig at bomassen belastes for statens behandling av tvangsoppløsningssakene dersom det faktisk er penger i boene. Det er ingen reelle grunner som tilsier at disse boene skal være gebyrfrie når gebyr belastes andre bo.

Disse tre forslagene må sees i sammenheng.

Forslaget er oversendt Justisdepartementet