Generelt om den rettsmedisinske kommisjon

Kommisjonen er delt inn i følgende faggrupper:

 • Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin
 • Gruppe for toksikologi
 • Gruppe for genetikk
 • Gruppe for psykiatri

Kommisjonens hovedoppgave er kvalitetssikring av rettsmedisinske erklæringer og uttalelser som gis av sakkyndige i straffesaker. Kommisjonen skal også veilede og bistå retten, påtalemyndigheten, forsvarere, bistandsadvokater, sakkyndige, justismyndigheter, helsemyndigheter og andre aktuelle myndigheter i rettsmedisinske spørsmål.

Kommisjonen har ansvar for en felles utdannelse av sakkyndige (B-nivå), og avholder årlige kurs. Kommisjonen er også involvert i spisskompetansekurs innen de ulike fagområdene (C-nivå).

Sekretariat og kontaktinformasjon

Statens sivilrettsforvaltning er sekretariat for den rettsmedisinske kommisjon. Sekretariatet skal blant annet gi kontorfaglig og juridisk bistand til kommisjonen, og ledes i dag av seniorrådgiver Johan Flem Kalheim.

Telefon

53 00 13 90, 22 99 13 63 eller 22 99 13 38

Epost

drk@sivilrett.no.

Postadresse
Den rettsmedisinske kommisjon
c/o Statens sivilrettsforvaltning
Postboks 2105 Vika
0125 OSLO

Kontoradresse:

Holbergsgate 1
0166 Oslo

Historikk

I 1893 reiste medisinaldirektøren spørsmål om endring av reglene om sakkyndiges tjenestegjøring i straffesaker. Temaet var behandlet på Den norske kriminalistforenings møte i 1893, hvor politilege Paul Winge hadde fremlagt et utkast til endringer. Justisdepartementet nedsatte i 1896 en komité som fikk i mandat å vurdere om det var nødvendig å revidere reglene, og i tilfelle å komme med forslag til nye regler.

Komitéen avga innstilling i juni 1897. Komitéen konkluderte med at en reform var påkrevet, og at det særlig var nødvendig å styrke og utvikle sakkyndigheten i forhold til domstolene. Det var en viss uenighet om hvordan dette best kunne skje. Flertallet gikk inn for å opprette en “fuldt kompetent retsmedicinsk centralinstitution for det hele land”. Som begrunnelse for dette ble særlig fremhevet viktigheten av en “enhed i og en ensartet udvikling af sakkyndigheden, dens arbeide og resultater”.

Kommisjonens oppgave skulle være todelt. Den skulle for det første ha en veiledende funksjon overfor de sakkyndige, som skulle kunne henvende seg til kommisjonen for å få råd om enkeltsaker, og om praktisk-rettsmedisinske spørsmål. Kommisjonen skulle også gi retten, påtalemyndigheten og den offentlige forsvarer den veiledning som måtte ønskes. Også “administrasjonen” skulle kunne henvende seg til kommisjonen om rettsmedisinske spørsmål. For det andre skulle kommisjonen være kontrollerende, idet sakkyndiges erklæringer i straffesaker skulle forelegges kommisjonen.

Etter en omfattende høring ble saken lagt frem for Stortinget som bevilgningssak. Stortinget besluttet 30. november 1899 å bevilge midler til drift av Den rettsmedisinske kommisjon fra 1. juli 1900.

Medlemmer

Medlemmer av kommisjonen for perioden 2019-2023

Ledere for Den rettsmedisinske kommisjon

Leder: Overlege, spes. i psykiatri, Karl Heinrik Melle, Trondheim
Nestleder: Professor, spes. i klinisk farmakologi, dr. med., Jørg Mørland, Oslo

Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Leder: Professor emeritus, Torleiv Ole Rognum, Asker
Nestleder: Overlege, prof. i rettsmed., spes. i patologi, dr med., Inge Morild, Bergen
Nestleder: Overlege, førsteamanuensis, spes. i barnesykdom, dr med., Arne Kr. Myhre, Trondheim
Overlege, prof. i rettsmed., spes. i patologi og i rettsmed. (Sverige), dr. med., Kari Ormstad, Oslo
Prof. i rettsmed., dr med., Lars Uhlin-Hansen, Tromsø
Professor, dr med., Berit Schei, Trondheim
Overlege, dr med., Jens Grøgaard, Oslo
Overlege, spes. i nevrologi, dr. med., Christian Lund, Oslo
Överläkare, med. chef, spec. i rättsmedicin, PhD, Petra Råsten Almqvist, Stockholm
Professor, dr med., spes. i patologi og i rettsmedisin, Hans Petter Hougen, København
Overlege, PhD, Helle M. F. Nesvold, Oslo
Visestatsobdusent, spes. i patologi og i rettsmedisin, Steen Holger Hansen, København
Professor, dr med. spes. i patologi, Peer Kåre Lilleng, Bergen  
Overlege PhD., førsteamanuensis i rettspatologi og klinisk rettsmedisin, Arne Stray-Pedersen, Oslo
Overlege, PhD, førsteamanuensis og spesialist i barnesykdommer Solveig Marianne Nordhov, Tromsø
Overlege, førsteamanuensis dr med, spes. i patolog Per Hoff-Olsen, Oslo
Professor, PhD, spes. i patologi og i rettsmedisin Jytte Banner, København
Overlege, spes. i barnesykdommer, PhD, Unni Mette Stamnes Köpp, Kristiansand

Toksikologisk gruppe

Leder: Overlege, spes. i klinisk farmakologi, PhD, Vigdis Vindenes, Oslo
Nestleder: Overlege, spes. i klinisk farmakologi, PhD, Arne Helland, Trondheim
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, dr med., Bettina Riedel, Bergen
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, dr med., Thor Hilberg, Oslo
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, Jon Andsnes Berg, Bergen
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, dr philos Ingebjørg Gustavsen, Oslo
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, Trond Oskar Aamo, Trondheim
Overlege, spes. i klinisk farmakologi dr med., Elena Prunés Jensen, Drammen
Overlege, spes. i klinisk farmakologi, PhD, Maren Strand, Oslo

Genetisk gruppe

Leder: Seniorforsker og Dr. philos, Hans Geir Eiken, Ås
Nestleder: Professor Per M. Knappskog, Bergen
Professor, PhD, Marie Allen, Uppsala
Dr. scient,Toril Fagerheim, Tromsø
Spesialrådgiver rettsgenetikk, dr philos, Berit Myhre Dupuy, Oslo
Forsker, prosjektleder, Linda Ferrante, Oslo
Forsker, seniorrådgiver, Thomas Berg, Tromsø
Spesialrådgiver rettsgenetikk, cand. scient.,  Marguerethe Stenersen, Oslo
Rettsgenetiker, PhD, Hans Jakob Larsen, København
Førsteamanuensis  i rettsgenetikk Kirstin Janssen, Tromsø

Psykiatrisk gruppe

Leder: Spes. i psykiatri, Gunnar Johannessen, Grimstad
Nestleder: Spes. i psykiatri, overlege, dr med., førsteamanuensis Kjersti Narud, Oslo
Overlege, spes. i barne- og ungdomspsykiatri, Jannike E. Snoek, Oslo
Professor, spes. i klinisk nevropsyk. og i psyk. habilitering, dr philos, Kirsten Rasmussen, Trondheim
Professor, spes. i klinisk voksen- og nevropsykologi, dr philos, Knut Waterloo, Tromsø
Overlege, spes. i psykiatri, Andreas Eirik Hamnes, Trondheim
Spes. i psykiatri, Agneta Nilsson, Risør
Professor, spes. i klinisk nevropsykologi, Knut Dalen, Hol
Professor, spes. i klinisk psykologi, Johannes H. Langeveld, Stavanger
Overlege, spes. i psykiatri, dr med., Jon Johnsen, Oslo
Overlege, spes. i psykiatri, PhD, John Olav Roaldset, Ålesund
Førsteamanuensis II, spes. i klinisk psykologi, Phd, Vegard Øksendal Haaland, Kristiansand
Avd. overlege, spes. i psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri, PhD, Hans Ole Korsgaard, Huru

Om kommisjonens arbeid

Kommisjonen blir oppnevnt for fire år av gangen. Nåværende kommisjon er oppnevnt til 1. april 2023.  Overlege, spes. i psykiatri, Karl Heinrik Melle ble på nytt oppnevnt som leder av Den rettsmedisinske kommisjon fra 1. april 2019.

Den skriftlige erklæringen som sakkyndige i rettsmedisinske spørsmål avgir til retten eller påtalemyndigheten skal straks sendes til Den rettsmedisinske kommisjon.

Tradisjonelt omfatter innsendelsesplikten fagområdene rettsgenetikk, rettstoksikologi, rettspatologi, klinisk rettsmedisin og rettspsykiatriske undersøkelser, men også andre fagfelt hvor rettsmedisinsk sakkyndige avgir uttalelser omfattes av innsendelsesplikten.

Kommisjonens hovedoppgave er å kvalitetssikre  de sakkyndigeerklæringene, og gjøre retten eller påtalemyndigheten oppmerksom på eventuelle «vesentlige mangler» ved erklæringen.

Kommisjonen skal også ha en veilederrolle, og kan eksempelvis gi generelle råd om hvordan rettens eller påtalemyndighetens (rekvirenten) mandat til den sakkyndige bør utformes i situasjoner hvor rekvirenten ikke har oversikt over det aktuelle medisinske området.

Saksbehandlingen i den enkelte faggruppe besluttes av gruppeleder i samråd med kommisjonens leder. Hver sak behandles som hovedregel av tre eller minst to medlemmer, utpekt av gruppeleder. Gruppeleder kan også bestemme at en sak skal behandles i møte. Gruppeleder kan ved behov innhente sakkyndige utenfor kommisjonen med særlig kompetanse på området saken gjelder. Den sakkyndige kan da enten gi en uttalelse til spørsmål fra kommisjonen eller delta ved behandlingen av saken.

Ved behandlingen av en erklæring, er det ulike forhold som blir vurdert:

 • Er mandatets spørsmålsstillinger relevante med hensyn til hva de(n) sakkyndige kan uttale seg om? Har de(n) sakkyndige tilstrekkelig formell og reell kompetanse for å besvare mandatet?
 • Holder arbeidet en allment akseptert standard med hensyn på omfang og presentasjon?
 • Foreligger det formuleringer som kan virke uklare eller misvisende?
 • Fremkommer det klart hva som er premissene for den faglige vurderingen, og fremkommer det hvor disse premissene er hentet (saksdokumenter, innhentede helseopplysninger, egne undersøkelser og lignende)?
 • Er den faglige vurderingen av de oppgitte premisser gjort i henhold til akseptert vitenskapelig standard i faget?
 • Er den faglige vurderingen spesifisert slik at mandatet blir punktvis besvart?

Kommisjonen utarbeider deretter en skriftlig uttalelse som sendes rekvirenten (domstol og/eller påtalemyndighet) og de(n) sakkyndige. Uenighet og eventuelle dissenser skal fremkomme og mindretallets synspunkter skal begrunnes på lik linje som flertallets standpunkt. Kommisjonen kan be den sakkyndige om en skriftlig tilleggserklæring, samt be om at det utføres ytterligere undersøkelser.

Kommisjonens arbeid står lovfestet i straffeprosessloven §146 og §147, og i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon.

Elektronisk innsending av erklæringer

Sakkyndige kan sende erklæringer som skal vurderes av Den rettsmedisinske kommisjon via Altinn. Det vil fortsatt være mulig å sende erklæringer i papirformat som tidligere, men det oppfordres til at portalen benyttes i størst mulig grad.

BRUKERVEILEDNING

 1. Gå til www.altinn.no
 2. Skriv «drk-01» i søkefeltet midt på siden
 3. Velg «Innsending av rapporter til Den rettsmedisinske kommisjon» 
 4. Trykk "Start tjeneste"
 5. Logg inn
 6. Velg hvilken aktør du representerer
 7. Oppgi ditt for- og etternavn
 8. Last opp rapporten du vil legge ved «legg ved fil», og følg instruksen på skjermen
 • Rapporten skal ikke krypteres
 • Rapporten sendes fortrinnsvis som PDF-fil, men kan også sendes i word-format
 • Dersom det er en sak som skal behandles i løpet av de nærmeste fjorten dagene, eller dato for behandling av domstolen er kjent, bes dette skrevet inn øverst på første side eller sendt i følgebrev som eget vedlegg
 1. ​​Velg «Kontroller alle» og sjekk at alt er med.
 2. Trykk «Send» - du vil nå motta kvittering som kan skrives ut, og beskjed om at innsendingen ikke lagres på Altinn.
 3. Hvis du er usikker på om rapporten er blitt sendt eller du har glemt noe, gjort en feil e.l., kan beskjed om dette sendes på epost til drk@sivilrett.no
 4. Hvis du av en eller annen grunn ønsker å slette hovedskjema før du har sendt det, kan du gå til «Min meldingsboks» og slette skjema og/eller vedlegg derfra.

 

B-kurs

Den rettsmedisinske kommisjon arrangerer årlige kurs i strafferett og straffeprosess, kjent som B-kurs, for alle som påtar seg oppdrag som rettsmedisinske sakkyndige.

Kurset søkes årlig godkjent som videre- og etterutdanningskurs hos Den norske legeforening samt som fritt spesialkurs og vedlikeholdsaktivitet hos Norsk Psykologforening.

Nærmere om kurset

I NOU 2001: 12 Rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker ble det foreslått et utdannelsesprogram for sakkyndige etter en ABC-modell, hvor ansvaret for B-delen ble lagt til Den rettsmedisinske kommisjon. For en nærmere beskrivelse av de enkelte delene, vises det til utredningens side 149 flg.

B-kursrekken går over seks dager fordelt på to perioder av tre dager hver.

Første periode, del I, avholdes som regel i november med forelesninger om juridiske tema (jus som normativ vitenskap, prinsipper i strafferett og straffeprosess, habilitetsregler m.m.) samt rettsmedisinske tema av særlig interesse for rettsmedisinske sakkyndige, herunder hvordan utføre sakkyndighetsoppdraget. På del Is siste kursdag utleveres en caseoppgave, hvoretter deltagerne skal utarbeide en erklæring som sendes kommisjonen for vurdering. Saken og erklæringen danner utgangspunkt for kursets del II.

Del II avholdes som regel i januar. Første kursdag er det forelesning om den sakkyndiges rolle i retten. Dag 2 og 3 deltar alle kursdeltagerne i et rollespill i rettssalen. Kursdeltagerne fremfører sin skriftlige erklæring utarbeidet på grunnlag av saken utlevert siste kursdag på del I muntlig for «retten», hvor «dommeren», «aktoratet» og «forsvarer» vil foreta en nærmere utspørring om den avgitte erklæringen.

Når er neste kurs?

Del 1 av neste kurs vil være 14.-16. november 2022. Del 2 vil være 18.-20. januar 2023.

Eventuelle henvendelser kan gjøres til drk@sivilrett.no

Påmelding B-kurs

Påmeldingsskjema finnes her.

Høringssvar fra kommisjonen

Høringssvar av 06062017
Høringssvar NOU 2016:24 - Ny straffeprosesslov

Høringssvar av 26032015 
Høring: Tilregnelighetsutvalgets utredning NOU 2014:10 Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern

Høringssvar av 05032014
Høring: Rapport om standardisert mandat for sakkyndige uttalelser vedrørende ruspåvirket kjøring

Høringssvar av 01092014
Høring: Utvisning av særreaksjondømte utlendinger

Høringssvar av 18092014
Høring: Forslag til lov om iverksetting av straffeloven av 2005 mv.

Høringssvar av 101013 fra DRK
Høring: Endring i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon

Høringssvar av 161013 fra SRF
Høring: Endring i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon

Høringssvar av 270912
Høring: Høring av utkast til forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet for humane organer beregnet på transplantasjon

Høringssvar av 210512
Høring: Høring 2011:11 Når døden tjener livet

Høringssvar av 240412
Høring: Høring - Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd

Høringssvar av 210312
Høring: Forslag til endringer i psykisk helsevernloven. Særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå

Høringssvar av 300112
Høring: Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Høringssvar av 100311
Høring: Etablering av faste grenser for ruspåvirkning og straffeutmåling for andre stoffer enn alkohol

Høringssvar av 070311
Høring: Forslag om innføring av etterforskningsplikt ved plutselig og uventet barnedød

Høringssvar av 310111
Høring: Utvidelse av virkeområdet for strafferettslige særreaksjoner for utilregnelige som begår vedvarende og samfunnsskadelig kriminalitet

Høringssvar av 180111
Høring: Forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar av 070111
Høring: Stoltenberg-utvalget: Rapport om narkotika

Høringssvar av 151210
Høring: Forslag til ny samleforskrift om psykisk helsevern

Høringssvar av 221110
Høring: Forslag til ny narkotikaforskrift

Høringssvar av 011110
Høring: NOU 2010:3 Drap i Norge i perioden 2004-2009

Høringssvar av 140910
Høring: Forslag til endringar i helsepersonellova § 8 om pliktig fråhald - Forslag til forskrift om pliktig fråhald for helsepersonell

Høringssvar av 100609
Høring: Kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol - Forslag til endringer i vegtrafikkloven

Høringssvar av 300309
Høring: Etterkontroll av reglene om strafferettslig utilregnelighet, strafferettslige særreaksjoner og forvaring

Høringssvar av 021008
Høring: NOU 2007:7 Fritz Moen og norsk strafferettspleie

Høringssvar av 260808
Høring: Obligatorisk tilbud om dødsstedsundersøkelse i regi av helsetjenesten der barn i alderen 0 til 3 år dør plutselig og uventet.

Høringssvar av 200608
Høring: NOU 2008:4 "Fra ord til handling - Bekjempelse av voldtekt krever handling"

Høringssvar av 050307
Høring: Forslag om ny bestemmelse i lov om helsepersonell m.v. av 2. juli 1999 nr. 64

Høringssvar av 241106
Høring: Rapport til politidirektøren fra DNA-prosjektet

Høringssvar av 121006
Høring: Varsom, nøyaktig og objektiv. Utredning fra arbeidsgruppen ledet av Hans Petter Graver.

Høringssvar av 290806
Høring: NOU 2006:9 Kvalitetssikring av sakkyndige rapporter i barnevernsaker

Høringssvar av 310506
Høring: NOU 2005:19 Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien

Nyhetsbrev

I nyhetsbrevene tar Den rettsmedisinske kommisjon opp problemstillinger innen ulike rettsmedisinske fagfelt.

Nyhetsbrevene er ment å gi de ulike aktørene i straffesakskjeden kommisjonens syn på ulike tendenser og problemstillinger innen rettsmedisinske fag.  

Gruppe for psykiatri

Gruppe for rettspatologi og klinisk rettsmedisin

Gruppe for toksikologi

Felles nyhetsbrev

Register over sakkyndige

Den rettsmedisinske kommisjon har et register over aktuelle sakkyndige i straffesaker. Det er kommisjonens sekretariat, Statens sivilrettsforvaltning, som fører registeret. Registeret gir kun opplysninger om navn på sakkyndige og deres formelle kompetanse, ikke råd om hvilke sakkyndige rekvirenten bør velge. I straffesaker er det opp til retten og påtalemyndigheten å vurdere om det er behov for, og i tilfelle engasjere, sakkyndige med relevant kompetanse for den enkelte sak og de forhold som søkes utredet. Kommisjonen har ikke noe med selve oppnevningen av sakkyndige å gjøre.

Ved behov for en sakkyndig vurdering kan rekvirenter henvende seg til Statens sivilrettsforvaltning for å få oversikt over sakkyndige fra ulike rettsmedisinske miljøer og deres kvalifikasjoner.

Rettsmedisinske sakkyndige som er villige til å påta seg sakkyndigoppdrag i straffesaker skal fylle ut et registreringsskjema. Det er kun de som har fylt ut dette skjemaet som er inntatt i oversikten. I registreringsskjemaet gir den enkelte kortfattet informasjon over hvilke fagområder vedkommende er spesielt kvalifisert i. Informasjonen i registeret er basert på hva hver enkelt selv har angitt og er ikke nærmere kontrollert eller vurdert av kommisjonen.

Enkelte har valgt å reservere seg mot at kontaktinformasjon (adr./tlf./e-post) skal fremgå av oversikten som gjøres tilgjengelig via nettsiden. For disse vil kun navn og informasjon om formell kompetanse fremgå av registeret. Rekvirenter kan få fullstendig kontaktinformasjon ved å rette en henvendelse til sekretariatet.

Registeret blir løpende oppdatert og sakkyndige er anmodet om å informere sekretariatet om eventuelle endringer eller om man ikke lenger ønsker å stå oppført.

Ved spørsmål om registeret kan du nå konsulenter tilknyttet kommisjonen på tlf. 22 99 13 63 eller 22 99 13 38, eventuelt pr. e-post til: drk@sivilrett.no.

Registre:

Genetikk

Klinisk rettsmedisin

Rettspatologi

Psykiatri

Toksikologi

Regelverk

Kommisjonens virksomhet er regulert av bestemmelsene i straffeprosessloven §§ 146 og 147 og forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon av 13. februar 2018 (FOR-2018-02-13-240).

Den rettsmedisinske kommisjon søker ny leder og nye medlemmer

Den rettsmedisinske kommisjon skal med virkning fra 1. april 2023 oppnevne ny leder og nye medlemmer. Informasjon om vervene og hvordan søke vil komme på denne siden.